Home / Thủ Thuật / Redirect Website Depends on Countries

Redirect Website Depends on Countries

Mình sẽ sử dụng database của Maxmind để geo-redỉrect, rất đơn giản, mình tạo 1 file index.php để redirect site đó đến 1 link bất kỳ cho tùy từng nước dựa vào database của maxmind. Ví dụ mình muốn redirect link: domain.com/best. Tạo 1 folder tên là best, upload 2 file: GeoIP.dat và geoip.inc và tạo 1 file index.php. File GepIP.dat download tại http://dev.maxmind.com/geoip/legacy/geolite/ (nên update từng tháng để có data cập nhật nhất)

Nội dung của index.php

<?php

include(“geoip.inc”);
$ip=$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];
$gi = geoip_open(“GeoIP.dat”,GEOIP_STANDARD);

$country_code = geoip_country_code_by_addr($gi, “$ip”);

// Country name is not used so commented
// Get Country Name based on source IP
//$country = geoip_country_name_by_addr($gi, “$ip”);

geoip_close($gi);

switch($country_code)

{
case “AU”: header(“Location: LINKAFF1.COM”); break;
case “NZ”: header(“Location: LINKAFF2.COM”); break;
case “DK”: header(“Location: LINKAFF3.COM”); break;
default: header(“Location: LINKFORALL.COM”);
}
?>

Check Also

50 Cụm Từ “Mời Gọi Hành Động”

Khi chúng ta viết bài hay chạy quảng cáo thì một cụm từ mời gọi …